شروع و پایان امتحانات

تاریخ شروع : ۱۶ دی ۱۴۰۲
تاریخ پایان : ۲۸ دی ۱۴۰۲

1402/10/16 الی 1402/10/28