واحد فارغ التحصیلان

گروه رشته مقطع کارشناسان امور فارغ التحصیلان  شماره تماس
گروه فنی کامپیوتر کارشناسی پیوسته  فاطمه ارفع     داخلی 312     
کارشناسی ناپیوسته
کاردانی
الکترونیک کارشناسی پیوسته فاطمه ارفع
کارشناسی ناپیوسته
کاردانی
نقشه کشی  صنعتی کارشناسی ناپیوسته فاطمه ارفع
کاردانی
ارتباطات و فناوری اطلاعات کاردانی فاطمه ارفع
کارشناسی ناپیوسته
  ایمنی صنعتی و محیط کار کاردانی فاطمه ارفع
گروه هنر و انیمیشن ارتباط تصویری  کارشناسی پیوسته مریم میرزایی داخلی 212
 کارشناسی ناپیوسته
                  گرافیک - گرافیک              کاردانی مریم میرزایی
هنرهای تجسمی- نقاشی کارشناسی ناپیوسته الهه احمدی داخلی 336
کاردانی
انیمیشن کاردانی فاطمه ارفع داخلی 312
گروه معماری و شهرسازی   معماری کارشناسی پیوسته الهه احمدی داخلی 336
کارشناسی ناپیوسته
کاردانی
شهرسازی کاردانی الهه احمدی
علوم اداری حسابداری کارشناسی پیوسته مریم رضایی  داخلی 336
کارشناسی ناپیوسته
کاردانی
امور اداری کاردانی مریم رضایی
هتلداری کاردانی مریم رضایی
طراحی پارچه و لباس طراحی لباس کارشناسی پیوسته مریم میرزایی داخلی 212
طراحی چاپ لباس کارشناسی پیوسته
طراحی دوخت کارشناسی پیوسته
تربیت بدنی       تربیت بدنی کاردانی مریم رضایی داخلی 336
مربیگری ورزش کارشناسی ناپیوسته مریم رضایی
کشاورزی گل و گیاه زینتی کارشناسی ناپیوسته مریم رضایی