پایان ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

تاریخ برگزاری : ۲۲ دی ۱۳۹۷ تقویم آموزشی